Menu

Suporturi de curs

Cursuri .....

Fişele cursurilor

 

 

Plan de învăţământ

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Anul de studiu I

 1. Istoria generală a evreilor şi a comunităţilor evreieşti (The General History of the Jews and of the Hebrew Communities)
 2. Iudaism şi creştinism în primele secole d. Hr. (Judaism and Christianity in the First Centuries A.D.)
 3. Istoriografia „chestiunii evreieşti” din România (Historiography of the “Jewish Question” in Romania)
 4. Evreii în izvoare latine (The Jews in the Latin Sources)
 5. Introducere în iudaistică. (Introduction to Judaic Studies)
 6. Cultura română modernă şi evreii. O antropologie a diferenţei (Modern Romanian Culture and the Jews. Anthropology of the Difference)
 7. Limba ebraică. Doctrinele mistice şi ezoterice ale iudaismului (Hebrew Language. Judaic Mystical and Esotheric Doctrines)
 8. Istoria evreilor în Ţările Române până la jumătatea secolului XVIII (The History of the Jews in the Romanian Principalities until the Middle of the XVIIIth c.)
 9. Limba idiş (Yiddish Language)


Anul de studiu II

 1. Istoria evreilor în Ţările Române (ultima jumătate a secolului XVIII-prima jumătate a secolului XIX) (The History of the Jews in the Romanian Principalities (the end of the XVIIIth c.-the first half of the XIXth c.))
 2. Intelectualitatea evreiască în Europa Centrală şi de Răsărit (Jewish Intellectuals in East-Central Europe)
 3. Izvoare privitoare la evreii din Moldova şi Bucovina (sfârşitul secolului XVIII-începutul secolului XX) (Historical Sources on the Jews in Moldavia and Bukowina (from late 18th century to early XIXth century)
 4. Haskalah şi dilemele modernităţii. Asimilare şi integrare în secolele XVIII-XIX (Haskalah and Dilemmas of Modernity. Assimilation and Integration in the XVIIIth-XIXth c.)
 5. „Chestiunea evreiască” în România modernă (a doua jumătate a secolului XIX – 1914) (The “Jewish Question” in Modern Romania (second half of the XIXth c.-1914))
 6. Istoria generală a evreilor şi a comunităţilor evreieşti (The General History of the Jews and of the Hebrew Communities)
 7. Evreii în România interbelică (1919-1940) (The Jews in Romania between the Two World Wars (1919-1940)
 8. Elite culturale şi extreme politice în România interbelică (Cultural Elites and Political Extremism in Romania between the Two World Wars)
 9. Evreii în România comunistă (The Jews in Communist Romania)
 10. Holocaustul în Europa şi România (The Holocaust in Europe and Romania)
 


Vezi planul complet